วัคซีน Pfizer สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

* จำเป็น
*
*
*
*
* ไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่ - / กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง
*
*
*
*
* ไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่ - / กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง
*
*
*